Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting De Menselijke Maat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom om met persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te wetgeving. Stichting De Menselijke Maat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent  in ieder geval dat:

 1. uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacyverklaring;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden ze zijn verstrekt;
 4. technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 5. wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;

Stichting De Menselijke Maat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt, kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking gegevens

De persoonsgegevens worden, afhankelijk van het doeleinde waarvoor ze verkregen werden, op verschillende wijzen door ons verwerkt. Hieronder volgt een overzicht daarvan.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting De Menselijke Maat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Donateursadministratie;
 • het informeren van Donateurs d.m.v. nieuwsbrieven (e-mail);
 • communicatie betreffende of naar aanleiding van Donaties;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als donateur via het Donatieformulier, aanmelding voor de nieuwsbrief of via e-mail of op een andere wijze. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting De Menselijke Maat de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Geslacht, Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Menselijke Maat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het donateurschap en wettelijke bewaartermijnen. Het donateurschap eindigt door opzegging door de donateur of drie jaar na ontvangst van de laatste donatie. Daarna worden de gegevens bewaard in ons archief voor historische doeleinden. De bankgegevens worden alleen in de financiële administratie bewaard gedurende de looptijd van het donateurschap en naar de wettelijke verplichtingen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden verwerkt met de volgende doelstellingen:

 • vastleggen van gemaakte afspraken in de vrijwilligersovereenkomst;
 • taaktoedeling en voortgangsbewaking;
 • communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten met vrijwilligers;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting De Menselijke Maat de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de vrijwilligersrelatie. Daarna bewaart de Stichting de gegevens gedurende een termijn van maximaal drie jaar of volgens wettelijke verplichten termijnen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Stichting De Menselijke Maat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en overige e-mails;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting De Menselijke Maat de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Geslacht, Achternaam, Telefoonnummers, E-mailadres,

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Menselijke Maat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde  verwerkingen gedurende de looptijd van de inschrijving als nieuwsbriefabonnee en daarna voor een periode van maximaal drie jaar.

 1. Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens kunnen aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bij donateurs zijn dit Donorbox en Stripe voor de verwerking van de transacties.

 1. Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Website stichtingdemenselijkemaat.nl maakt gebruik van cookies:

 • Google Analytics
 • Jetpack
 1. Bewaartermijn

Stichting De Menselijke Maat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of andere overheidsmaatregelen is vereist.

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;  zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • de toegang tot de systemen waarop de gegevens staan ​​is technisch beperkt tot de rechthebbenden;
 • de systemen zijn naar de stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatige toegang;
 • er bestaan ​​backups van de gegevens onder dezelfde restricties;
 1. Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u ook het recht deze toestemming in te trekken.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, ten einde samen met u de betreffende zaak op te lossen. Mocht een oplossing niet bereikt worden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via contact@stichtingdemenselijkemaat.nl

Stichting De Menselijke Maat
Industrieweg 46
6541 TW Nijmegen