Donatievoorwaarden

Donatievoorwaarden

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die donaties, schenkingen of giften wenst te maken;

Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan Stichting De Menselijke Maat, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen;

Stichting De Menselijke Maat: Stichting De Menselijke Maat (KvK85986712) , gevestigd aan de Industrieweg 46, 6541 TW te Nijmegen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting De Menselijke Maat en de Donateur;

Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.

Website(s): Alle door Stichting De Menselijke Maat te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere stichtingdemenselijkemaat.nl.

Donorbox: Dit is een fondswervingplatform die Stichting De Menselijke Maat een geautomatiseerde en veilige betalingsomgeving aanbiedt via het betalingsplatform Stripe, waarbij donaties onder hun supervisie worden geïnd en uitbetaald aan Stichting De Menselijke Maat.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. 1.
Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Stichting De Menselijke Maat en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Stichting De Menselijke Maat schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1. 2.
Door het gebruik van het Donatieformulier, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

Artikel 2. 1.
Stichting De Menselijke Maat maakt het mogelijk om via het Donatieformulier Donaties te doen aan Stichting De Menselijke Maat.

Artikel 2. 2.
Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Donateur geen gebruik te maken van het Donatieformulier. Indien de Donateur gebruik maakt van het Donatieformulier, dan stemt de Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Artikel 3. Rechten en plichten Stichting De Menselijke Maat

Artikel 3. 1.
Donateur doneert aan Stichting De Menselijke Maat waarbij Stichting De Menselijke Maat de donaties ontvangt via het donatieplatform Donorbox en het betaalplatform Stripe.

Artikel 3. 2.
Stichting De Menselijke Maat behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden. Gewijzigde donatievoorwaarden zijn van toepassing zodra zij zijn gepubliceerd op de website van Stichting De Menselijke Maat. Zij hebben geen terugwerkende kracht.

Artikel 3. 3.
Stichting De Menselijke Maat mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

Artikel 3. 4.
Stichting De Menselijke Maat mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Artikel 4. Rechten en plichten Donateur

Artikel 4. 1.
Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Donateur dat zij/hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Artikel 4. 2.
Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Stichting De Menselijke Maat verschafte informatie en gegevens.

Artikel 4. 3.
Donateur verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover zij/hij mag beschikken en waarover zij/hij zeggenschap heeft.

Artikel 4. 4.
Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar: contact@stichtingdemenselijkemaat.nl.

Artikel 5. Donaties

Artikel 5. 1.
Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Artikel 5. 2.
Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Artikel 5. 3.
Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de Donatie.

Artikel 5. 4.
Donorbox zal de Donatie overmaken aan Stichting De Menselijke Maat. Om de transactie mogelijk te maken, zullen de door Donorbox te maken (transactie)kosten voor het faciliteren van de Donatie worden verrekend op basis van een inhouding op de Donatie van een donateur.

Artikel 5. 5.
Stichting De Menselijke Maat is ten allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan. De 30-dagen termijn begint op de dag van de donatie dan wel op de dag waarop de reden voor de weigering aan Stichting De Menselijke Maat bekend is geworden.

Artikel  6. Websites

Artikel 6. 1.
Stichting De Menselijke Maat heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig zijn van derden.

Artikel 6. 2.
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Stichting De Menselijke Maat links naar informatie van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Stichting De Menselijke Maat deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Stichting De Menselijke Maat heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Stichting De Menselijke Maat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico van de gebruiker.

Artikel 6. 3.
Stichting De Menselijke Maat spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Stichting De Menselijke Maat legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Stichting De Menselijke Maat is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Artikel 6. 4.
Stichting De Menselijke Maat streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Stichting De Menselijke Maat is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens Stichting De Menselijke Maat ontstaat.

Artikel 6. 5.
Het is de Donateur niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

Artikel 6. 6.
De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de Donateur. Stichting De Menselijke Maat garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7 Persoonsgegevens

Artikel 7. 1.
Het uitgangspunt van Stichting De Menselijke Maat is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Stichting De Menselijke Maat niet verplicht is. Stichting De Menselijke Maat verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens via het donatieformulier en/of Website(s) registreert of invoert. Indien een donateur niet wil dat haar of zijn (afgekorte) naam op de website wordt getoond, moet er worden gekozen voor de optie anoniem doneren.

Artikel 7. 2.
Stichting De Menselijke Maat, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Artikel 7. 3.
Stichting De Menselijke Maat respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan Stichting De Menselijke Maat verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Artikel 8 Gegevensverwerking

Artikel 8. 1.
De gegevens die de Donateur op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Stichting De Menselijke Maat verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Donorbox en Stripe).

Artikel 8. 2.
De persoonsgegevens van de Donateur worden door Stichting De Menselijke Maat verwerkt om volgens de “Privacyverklaring” beschikbaar op: https://www.stichtingdemenselijkemaat.nl/privacyverklaring/

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Artikel 9. 1.
De aansprakelijkheid van Stichting De Menselijke Maat jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via het Donatieformulier gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting De Menselijke Maat.

Artikel 9. 2.
De aansprakelijkheid van Stichting De Menselijke Maat wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

Artikel 9. 3.
Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Stichting De Menselijke Maat beperkt tot de directe schade van de Donateur.

Artikel 9. 4.
Stichting De Menselijke Maat is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieformulier tot gevolg hebben.

Artikel 9. 5.
Stichting De Menselijke Maat is niet aansprakelijk voor hetgeen, . De Donateur zal Stichting De Menselijke Maat ter zake vrijwaren.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 10. 1.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij Stichting De Menselijke Maat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Stichting De Menselijke Maat behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Artikel 10. 2.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website(s) via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Artikel 10. 3.
Er worden door Stichting De Menselijke Maat geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

Artikel 10. 4.
De Donateur erkent en stemt ermee in dat het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Stichting De Menselijke Maat en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Artikel 10. 5.
Onder de Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Stichting De Menselijke Maat de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Stichting De Menselijke Maat aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. 6.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting De Menselijke Maat.

Artikel 11. Slotbepalingen

Artikel 11. 1.
Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. 2.
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Stichting De Menselijke Maat, thans zijnde Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen.

Artikel 11. 3.
Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd